Thẩm tra – Thẩm định theo Luật Xây dựng số 62/2020

Từ ngày 1.1.2020 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 chính thức có hiệu lực.

Sử dụng phần mềm Tra cứu văn bản pháp luật (có thể tra trực tuyến) và có tích hợp đo bóc khối lượng mà không cần phần mềm dự toán tại đây: Tải về

KHÁI NIỆM THẨM TRA – THẨM ĐỊNH TRONG LUẬT SỐ 𝟔𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟎/QH14
🔴Theo đó, “Thẩm định” đã được sửa đổi, bổ sung làm rõ hơn vai trò của “Thẩm định. Thẩm định của cơ quan chuyên môn nhằm kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng;
🔴Thẩm tra – Vẫn được giữ nguyên theo Luật XD số 50/2014/QH13:.. làm cơ sở cho công tác thẩm định