Đo bóc khối lượng tự động trên Thư viện QS

Phần mềm Thư viện QS KS Uông Thắng
Phần mềm Thư viện QS KS Uông Thắng

Các bước chung để thực hiện đo bóc khối lượng tự động như sau:

  1. Tạo danh sách cấu kiện trên menu của phần mềm (bắt buộc làm theo mẫu của Thư viện QS)
  2. Thống kê thông tin các cấu kiện từ hồ sơ thiết kế: Người dùng có thể thực hiện theo 2 cách sau
    • Cách 1: Thống kê thủ công các thông tin cơ bản khi nhìn vào bản vẽ như: tên, số lượng, dài, rộng, cao (chiều sâu), v.v…
    • Ứng dụng các List phổ biến trên thị trường để lấy từ file Autocad vào danh sách
  3. Gọi thông tin từ danh sách vào phần mềm, khai báo nút giao;
  4. Lựa chọn các tùy chọn tùy theo hồ sơ thiết kế và Xuất hồ sơ.

Lấy mã QR code nhóm Zalo để hỗ trợ, giải đáp dành cho anh chị em trải nghiệm Thư viện QS như hình dưới đây.


Hướng dẫn sử dụng chức năng đo bóc khối lượng Móng đơn


Hướng dẫn sử dụng chức năng đo bóc khối lượng Móng băng


Hướng dẫn sử dụng chức năng đo bóc khối lượng Móng cọc

Móng cọc vuông bê tông cốt thép

Móng cọc tròn ứng suất trước


Hướng dẫn sử dụng chức năng đo bóc khối lượng Kết cấu khung

Hướng dẫn khai báo các cấu kiện CỘT theo hồ sơ thiết kế

Hướng dẫn khai báo các cấu kiện DẦM – NÚT GIAO theo hồ sơ thiết kế


Hướng dẫn khai báo các cấu kiện SÀN – CẦU THANG – LANH TÔ theo hồ sơ thiết kế và XUẤT TOÀN BỘ HỒ SƠ BẰNG 1 CLICK