Văn bản hợp nhất các Nghị định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/08/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Chúng ta đã biết, hiện nay các văn bản pháp luật quy định chi tiết về hợp đồng trong đầu tư xây dựng từ giai đoạn 2015 đến nay, đó là Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày 15/6/2015, được sửa đổi bởi:

  • Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021, có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2021;
  • Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023, có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2023.

Như vậy, để thuận tiện cho việc tra cứu và câp nhật áp dụng đúng các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung theo 2 nghị định trên, Bộ Xây dựng đã xác thực văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD nội dung của 3 nghị định nêu trên.

Đứng ở góc độ những người kỹ sư quản lý và thực hiện hợp đồng, chúng ta cần thiết phải cập nhật và tra cứu theo văn bản hợp nhất này thuận lợi cho công việc và đảm bảo tính chính xác.

Để tải văn bản hợp nhất này, bạn đọc có thể tải trực tiếp tại bài viết này hoặc “tự động có sẵn nếu đang dùng phần mềm Thư viện QS” hoàn toàn miễn phí phục vụ anh chị em đồng nghiệp.

Chúc thành công !