Ván khuôn và luân chuyển ván khuôn trong định mức

Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu ván khuôn trong định mức được quy định thế nào? Xác định luân chuyển ván khuôn ra sao, khi nào sử dụng hệ số luân chuyển… đảm bảo có cơ sở pháp lý. Xin mời anh chị em đồng nghiệp cùng xem chi tiết.

Các định mức liên quan gồm:

 • Định mức dự toán – Phần xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD (phụ lục 2);
 • Định mức sử dụng vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 12/2021/TT-BXD (Phụ lục 7);

Các loại ván khuôn trong định mức gồm:

 • Ván khuôn gỗ tự nhiên – đơn vị thường là m3;
 • Ván khuôn gỗ công nghiệp, phủ phim – đơn vị m2;
 • Ván khuôn thép – đơn vị là m2;
 • v.v… và 1 số loại không phổ biến khác.

Trong định mức dự toán phần xây dựng đã tính đến luân chuyển ván khuôn hay chưa? Bạn lưu ý:

 • Các công tác ván khuôn thông thường như: ván khuôn móng, ván khuôn cột; ván khuôn xà dầm, sàn, lanh tô, cầu thang, v.v… trong định mức dự toán phần xây dựng đã tính đến luân chuyển. Ví dụ 100m2 ván khuôn thép thì hao phí thép tấm sử dụng làm ván khuôn chỉ là hơn 51kg thép (xem ví dụ dưới đây);
 • Một số công tác chưa tính đến luân chuyển, ví dụ ống vách cọc khoan nhồi.. nguyên nhân là do những công tác này có thể luân chuyển hoặc có thể không luân chuyển (nằm chết tại công trình) tùy vào yêu cầu và đặc điểm của từng hồ sơ thiết kế. Do đó trường hợp này người lập cần nghiên cứu để tính toán luân chuyển cho phù hợp (xem dưới đây).

Ví dụ so sánh hao phí ván khuôn thép cột trong định mức dự toán phần xây dựng (đã tính luân chuyển) và định mức sử dụng vật liệu (ứng dụng tra cứu trên phần mềm Thư viện QS).

Như vậy, căn cứ vào quy định tại Điều 21 – Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí, khi ứng dụng vào công trình có các trường hợp sau đây cần tuân thủ:

 • Công tác ván khuôn nào đã ban hành trong dự toán phần xây dựng mà đã tính luân chuyển rồi (ví dụ trên) thì không áp dụng hệ số luân chuyển quy định tại Định mức sử dụng vật liệu;
 • Công tác ván khuôn nào đã ban hành trong dự toán phần xây dựng mà chưa tính luân chuyển rồi (tức có nằm tại công trình, ví dụ ống vách..) thì việc tính luân chuyển cần tuân theo quy định riêng của định mức dự toán phần xây dựng (quy định của chương);
 • Khi cả hai trường hợp trên không thực hiện được: Người lập cần xác định hao phí luân chuyển theo quy định tại Phụ lục 3 – Thông tư 13/2021/TT-BXD về hướng dẫn xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng. Khi tính toán cần lưu ý dưới đây.

Xác định hao phí vật liệu được quy định tại Điểm 6.1 – Khoản 6 – Mục I – Phụ lục 3 – Thông tư 13/2021/TT-BXD như sau:

a) Đối với vật liệu không luân chuyển: Hao phí vật liệu không luân chuyển được xác định bằng Lượng hao phí cần thiết nhân với hao hụt (công thức 3.2 của mục này);
b) Đối với vật liệu luân chuyển: Hao phí vật liệu luân chuyển được xác định bằng Lượng hao phí cần thiết nhân với hao hụt, nhân với Hệ số luân chuyển (công thức 3.3 của mục này);
Hệ số luân chuyển và số lần luân chuyển của từng loại vật liệu được quy định tại Mục IV – Định mức sử dụng vật liệu (phụ lục 7 – Thông tư 12/2021/TT-BXD).

Trên đây là những nội dung tóm tắt cách tìm hiểu và khi nào cần tính toán xác định luân chuyển ván khuôn.

Biên tập, Hà Nội: 7/6/2022