Trình tự để bàn giao công trình đưa vào sử dụng

Câu hỏi của Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định như sau (tại Website: https://cucgiamdinh.gov.vn/):

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án vướng mắc trong việc tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành mong Bộ Xây dựng hướng dẫn, cụ thể như sau: Theo quy định tại Điều 23 mục 3 khoản b Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định: “ Đối với các công trình quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định này, phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định này kiểm tra công tác nghiệm thu và ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu quy định tại điểm a khoản này của chủ đầu tư. Đối với công trình sử dụng vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư chỉ được phép quyết toán hợp đồng thi công xây dựng sau khi có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu nêu trên”.

Và theo quy định tại Điều 24 mục 4 khoản b quy định cơ quan chuyên môn về xây dựng“ Kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác, sử dụng”. Với quy định nêu trên thì trình tự để bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng hiện có 2 quan điểm sau:

Quan điểm 1:

+ Bước 1: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành.
+ Bước 2: Sau đó cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu ra văn bản chấp thuận.
+ Bước 3: Cuối cùng là chủ đầu tư bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Quan điểm 2:

+ Bước 1: Cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu ra văn bản chấp thuận.
+ Bước 2: Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình hoàn thành.
+ Bước 3: Cuối cùng là chủ đầu tư bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Như vậy để bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng thì 2 quan điểm đang trái chiều nhau ở bước 1 và bước 2. Sở Nông nghiệp & PTNT Nam Định mong nhận được sự hướng dẫn của Bộ Xây dựng quan điểm nào là đúng ?

Dưới đây là câu trả lời được đăng tải tại website của Cục Giám định và theo cách hiểu của tôi trên cơ sở Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Xin mời anh chị em đồng nghiệp tham khảo và cùng đưa ra ý kiến riêng.

Cục Giám định:

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng chỉ quy định thời điểm chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng, không quy định thời điểm chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.

Theo quy định tại điểm b khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì sau khi kết thúc đợt kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư trong trường hợp đáp ứng các quy định của pháp luật. Tại thời điểm cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu, trường hợp chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng thì chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của cơ quan chuyên môn về xây dựng, rà soát và tổ chức khắc phục các tồn tại (nếu có), tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng theo quy định và gửi biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng tới cơ quan chuyên môn về xây dựng để được xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định.

Căn cứ vào biên bản nghiệm thu hoàn thành và báo cáo về việc khắc phục các tồn tại (nếu có) của chủ đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng ra văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của chủ đầu tư theo quy định.

Qua nghiên cứu ý kiến trên và Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì:

1. Đúng là theo 06/2021/NĐ-CP “chỉ quy định thời điểm chủ đầu tư gửi hồ sơ đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình tới cơ quan chuyên môn về xây dựng, không quy định thời điểm chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình” như Cục Giám định đã nêu trên.

2. Theo giải thích trên của Cục Giám định: Tại thời điểm cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu sẽ có thể có 1 trong 2 trường hợp:
+ Chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành;
+ Hoặc Chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu hoàn thành.

3. Chúng ta cùng lưu ý đến 3 nội dung, đó là:

+ Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP: Nội dung kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

+ Khoản 5 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP: Quy định trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

+ Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP: Quy định trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình.

Như vậy, có 2 loại kiểm tra rõ ràng, tuy nhiên tại điểm b khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP chỉ nêu ra rằng “trường hợp công trình không được kiểm tra trong quá trình thi công theo quy định tại khoản 5 điều này thì thực hiện kiểm tra theo các nội dung quy định tại khoản 4 (tức gồm cả kiểm tra các điều kiện nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào khai thác sử dụng)” nói trên
(chi tiết điểm b khoản 6 hình dưới đây).

Từ cái nhìn của riêng mình và phân tích theo các khoản 4+5+6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP thì tôi thấy rằng trường hợp “Chủ đầu tư chưa tổ chức nghiệm thu hoàn thành”, là không được quy định trong nội dung tại Khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP này. Nhìn vào nội dung tại điểm a, điểm b khoản 6 (hình trên) thấy rằng tại thời điểm kiểm tra nghiệm thu hoàn thành của cơ quan chuyên môn về xây dựng thì không thể có trường hợp Chủ đầu tư chưa nghiệm thu hoàn thành.

Biên tập: KS.Uông Thắng (tham khảo tại Website: https://cucgiamdinh.gov.vn)

Một trả lời tới to “Trình tự để bàn giao công trình đưa vào sử dụng”

Bình luận đã bị khoá.