Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu mới nhất

Ngày 15/02/2024 Bộ KHĐT ban hành Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT Hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hiệu lực: 15/02/2024

Người dùng phần mềm Thư viện QS có thể tải trực tuyến trên thư viện trực tuyến.

Hoặc anh chị em đồng nghiệp có thể tải thủ công tại đây:

Phụ lục các biểu bảng đi kèm thông tư gồm:

Danh sách phụ lục đi kèm Thông tư 01/2024/TT-BKHĐTTải VP
1. Mẫu Kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu.doc
2. Mẫu số 3A_E-HSMT Xây lắp 1 túi.doc
3. Mẫu số 3B E-HSMT Xây lắp 2 túi.doc
4. Mẫu số 4A E-HSMT hàng hóa 1 túi.docx
5. Mẫu số 4A E-HSMT hàng hóa 1 túi.docx
6. Mẫu số 4B E-HSMT hàng hóa 2 túi.docx
7. Mẫu số 4C_E-HSMST sơ tuyển hàng hóa.docx
8. Mẫu số 5A E-HSMT Phi tư vấn 1 túi.docx
9. Mẫu số 5B E-HSMT Phi tư vấn 2 túi.docx
10. Mẫu số 5C E-HSMST sơ tuyển Phi tư vấn.docx
11. Mẫu số 6A_E-HSMT Tư vấn 2 túi.doc
12. Mẫu số 6B_E-HSMQT tư vấn.doc
13. Mẫu số 7A_E-HSMT mua thuốc 1 túi.doc
14. Mẫu số 7B_E-HSMT mua thuốc 2 túi.docx
15. Mẫu số 8A_Mẫu BCĐG gói thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn 1 túi theo quy trình 1.doc
16. Mẫu số 8B_Mẫu BCĐG gói thầu hàng hóa, phi tư vấn 1 túi theo quy trình 2.doc
17. Mẫu số 8C_Mẫu BCĐG gói thầu xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn 2 túi.doc
18. Mẫu số 8D_Mẫu BCĐG gói thầu tư vấn 2 túi.doc
19. PHỤ LỤC (tờ trình, quyết định, kết quả đối chiếu tài liệu, Biên bản thương thảo, bảng cam kết, Phiếu đăng ký, Phiếu thông báo, một số nội dung về vi phạm, v.v…).doc