Tài liệu hướng dẫn tổng hợp Dự toán công trình

Như chúng ta đã biết, nội dung của dự toán công trình được quy định tại Điều 12 – Nghị định 10/2021/NĐ-CP và xác định bởi các yếu tố như:
Chi phí xây dựng
Chi phí thiết bị
Chi phí Quản lý dự án
Chi phí tư vấn
Chi phí khác
Chi phí dự phòng

Để bạn đọc nắm được một cách tổng thể, bài trình chiếu dưới đây sẽ tóm lắt lại toàn bộ nội dung, công thức để xác định các yếu tố trên nhằm hoàn thành bảng dự toán công trình

(Để có nền tảng vững vàng hãy tham gia Khóa học dự toán hoặc học theo Bộ sách dự toán)