Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2021 về Quản lý chi phí

Ngày 29/12/2023 Bộ Xây dựng ban hành thông tư số 14/2023/TT-BXD với nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung  xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Hiệu lục thi hành từ ngày 15/02/2024

Bạn đọc có thể tải về trực tiếp trên phần mềm Thư viện QS hoặc tại bài viết này

Phần mềm Thư viện QS quản lý và tra cứu trực tuyến các loại văn bản pháp lý, tài liệu hoàn toàn Free

Hiện trên phần mềm Thư viện QS đã có sẵn Văn bản hợp nhất Thông tư 11/2021/TT-BXD và Thông tư 14/2024/TT-BXD phục vụ người dùng hoàn toàn free

Hoặc có thể tải thủ công ở đây:

Tóm tắt nội dung như sau:

 • 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 8: Quản lý, công bố giá xây dựng quy định tại khoản 2, Điều 26, Nghị định 10/2021/NĐ-CP;
 • 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 9: Xác định giá xây dựng công trình (cụ thể và rõ ràng hơn về công bố VL, NC, M)
 • 3. Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD, gồm:
  • Mục 2.1 – Mục 1 – Phụ lục II: Về chi phí mua sắm thiết bị
  • Mục 2.1.1 – Mục 4 – Phụ lục II: Về Phương pháp bù trừ trực tiếp
  • Mục 1.2.1.1 – Phụ lục IV: Công thức Xác định chi phí vật liệu
  • Mẫu số 01+02 – Phụ lục VIII: Mẫu các bảng công bố giá vật liệu của địa phương; Bảng công bố đơn giá Nhân công;
  • Bổ sung Phụ lục XI: Ví dụ về cách công bố cách bảng trên cho các địa phương

Sự thay đổi về cách xác định giá Vật liệu khi phê duyệt như thế nào ?? Xem video dưới đây

Có thể nói điểm a,b,c trong Thông tư 14/2023/TT-BXD hy vọng tháo gỡ được cơ bản vấn đề xác định giá vật liệu để đáp ứng với thị trường ???

Biên tập: KS.UôngThắng