Quy định về hồ sơ đo bóc khối lượng theo Thông tư 17

Hiện nay việc thực hiện đo bóc khối lượng cần tuân thủ các biểu mẫu được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BXD. Quy định về một hồ sơ đo bóc khối lượng gồm các phần sau đây:

Đây là nội dung chính của Sách học dự toán – Tập 3: Thực hành đo bóc khối lượng công trình dân dụng – Mời bạn đón xem trong mục Sách dự toán.

 1. Bảng tổng hợp khối lượng công tác xây dựng: Mẫu bảng tổng hợp xem hình số 1 dưới đây. Bảng này có những yêu cầu cần quan tâm như:
  • Là tổng hợp kết quả đo bóc khối lượng công tác xây dựng cho hạng mục hoặc cho công trình;
  • Cung cấp đủ thông tin về khối lượng và thông tin có liên quan khác để làm cơ sở xác định chi phí xây dựng;
  • Tất cả các công tác/nhóm công tác xây dựng cần thực hiện phải được ghi trong bảng này.
  • Bảng này được lập cho toàn bộ công trình hoặc lập riêng cho từng hạng mục công trình, gói thầu và theo kế hoạch tiến độ, yêu cầu thực hiện dự án cụ thể.
  • Nội dung chính thể hiện theo mẫu hình số 1 dưới đây (quy định tại phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BXD).
 2. Bảng chi tiết khối lượng công tác xây dựng: Đây là bảng dùng để diễn giải chi tiết cách thức tính toán, kết quả xác định khối lượng trong quá trình đo bóc. Một số nội dung cần chú ý sau đây:
  • Mẫu bảng này được quy định tại phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư số 17/2019/TT-BXD (hình số 2 dưới đây);
  • Đơn vị tính toán thông thường theo yêu cầu thiết kế và phù hợp với hệ thống định mức và đơn vị đo lường hiện hành;
  • Các ký hiệu trong bảng này phải phù hợp với các ký hiệu đã thể hiện trong bản vẽ thiết kế;
  • Các khối lượng theo thống kê của thiết kế phải ghi rõ theo số liệu thống kê của thiết kế và chỉ rõ số hiệu của bản vẽ có thống kê đó;
  • Kết quả đo bóc khối lượng từ bảng chi tiết khối lượng được tổng hợp vào bảng tổng hợp khối lượng công tác xây dựng sau khi đã được xử lý theo nguyên tắc làm tròn các trị số. Trường hợp tính toán là số thập phân thì lấy đến ba số sau dấu phẩy.
 3. Các bảng thống kê chi tiết (nếu cần)
 4. Xem biểu mẫu dưới đây