Quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 27/2023/QĐ-TTg ngày 08/11/2023 quy định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình.

Hiệu lực từ 25/12/2023, đã có sẵn trên Thư viện QS, đăng ký để luôn được update hoàn toàn miễn phí

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành đối với công trình quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2013.

(Viện dẫn Điều 41 – Luật 44/2013/QH13)

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc sử dụng ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài, để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong phạm vi Quyết định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

 1. Công trình quan trọng quốc gia là công trình chính thuộc dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Đầu tư công.
 2. Công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương là công trình chính thuộc dự án nhóm A theo quy định của Luật Đầu tư công và có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

Điều 4. Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình

 1. Lễ động thổ công trình được thực hiện khi: Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn và dự án đã được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và quy định.
 2. Lễ khởi công công trình được tiến hành khi đáp ứng yêu cầu về điều kiện khởi công theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.
 3. Lễ khánh thành được thực hiện sau khi công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, đáp ứng yêu cầu theo quy định.
 4. Dự án được tổ chức một lần lễ động thổ hoặc lễ khởi công và một lần lễ khánh thành công trình.

Điều 5. Thẩm quyền quyết định tổ chức các buổi lễ

 1. Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình quy định tại khoản 1 Điều 3 quyết định này trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư.
 2. Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình do mình quyết định đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 3 quyết định này.
 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình do mình quyết định đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 3 quyết định này.
 4. Chủ đầu tư lập kế hoạch tổ chức buổi lễ, trong đó nêu rõ: Nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần, chi phí, phương án tiến hành; trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Điều 6. Chi phí tổ chức buổi lễ

 1. Chi phí tổ chức buổi lễ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.
 2. Trên cơ sở cho phép tổ chức buổi lễ của người có thẩm quyền quy định tại Điều 5 Quyết định này, chủ đầu tư lập, phê duyệt dự toán chi phí cho từng buổi lễ. Dự toán chi phí cho tổ chức buổi lễ được lập phù hợp với nội dung và quy mô của công trình, theo định mức, tiêu chuẩn, chế độ hiện hành của Nhà
  nước. Chủ đầu tư không được yêu cầu nhà thầu thanh toán chi phí cho tổ chức các buổi lễ.

Điều 7. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan

 1. Người đứng đầu cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các buổi lễ theo quy định tại Quyết định này.
 2. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổ chức buổi lễ theo quy định tại Quyết định này, khi có vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường vật chất, xử lý kỷ luật hành chính hoặc xử lý khác theo quy định của pháp luật.
 3. Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương nơi xây dựng công trình đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho buổi lễ.
 4. Chủ đầu tư tổ chức buổi lễ phù hợp với phong tục tập quán và điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương, bảo đảm thực hành tiết kiệm, không phô trương hình thức chống lãng phí.
 5. Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện các quy định của Quyết định này.

Điều 8. Điều khoản thi hành

 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 12 năm 2023.
 2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.