Phí thẩm định thiết kế và Dự toán 2023

Thông tư 27/2023/TT-BTC ban hành ngày 12 tháng 5 năm 2023, hiệu lưc ngày 01 tháng 7 năm 2023 quy định chi tiết

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán

Xem tóm tắt nội dung của Thông tư 27/2023/TT-BXD dưới bài viết này

Video chi tiết vui lòng xem dưới bài viết này

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở), phí thẩm định dự toán xây dựng khi thực hiện thẩm định thiết kế, dự toán các công trình xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với:

a) Người nộp phí.

b) Tổ chức thu phí.

c) Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, phí thẩm định dự toán xây dựng.

Để sử dụng Thông tư này vui lòng tải trực tiếp trên phần mềm Thư viện QS

Điều 7. Tổ chức thực hiện

  1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023
  2. Bãi bỏ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 ăm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán.
  3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng, cơ quan chuyên môn có thẩm quyền đã thực hiện đầu đủ các bước thẩm định theo quy định nhưng chưa có thông báo kết quả thẩm định trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì tổ chức thu phí thực hiện thu phí khi trả kết quả thẳm định và mức thu theo quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC.
  4. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không quy định tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại các văn bản: Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CD; Luật Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10 năm 2020; Nghị định số 91/2022/NĐ-CP sửa đổi bổ sung Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa, đơn chứng từ và Thông tư sô 78/2021/TT-BTC.
  5. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật quy định viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.
  6. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn.

Biên tập: KS.Uông Thắng