Phí, lệ phí và Chi phí trong đầu tư xây dựng

Phí, lệ phí và Chi phí trong đầu tư xây dựng là những khái niệm chúng ta thường gặp. Ví dụ như cùng là Thẩm định nhưng sao có trường hợp gọi là Phí thẩm định; ngược lại có trường hợp gọi là Chi phí thẩm định. Bài viết dưới đây cùng bàn về vấn đề này.

Phí và lệ phí ?

Theo Điều 3 – Luật Phí và Lệ phí 97/2015/QH13 thì được định nghĩa như sau:

Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Phí là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân phải trả nhằm cơ bản bù đắp chi phí và mang tính phục vụ khi được cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao cung cấp dịch vụ công được quy định trong Danh mục phí ban hành kèm theo Luật này.

2. Lệ phí là khoản tiền được ấn định mà tổ chức, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước cung cấp dịch vụ công, phục vụ công việc quản lý nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí ban hành kèm theo Luật này.

Như vậy, các khái niệm trên liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền được giao thực hiện.

Ngược lại, chi phí là những khoản tiền đi thuê các tổ chức, cá nhân bên ngoài thực hiện một công việc nào đó mà không phải là dịch vụ công.

Chúng ta thường gặp như sau:

  • Những khoản mục được gọi là Chi phí được xác định trong chi phí tư vấn của dự toán công trình
  • Những khoản mục được xác định là Phí, lệ phí được xác định trong chi khí khác của dự toán công trình

Trong sơ đồ trên, việc xác định khoản tiền đó là Phí hay Chi phí là do phân quyền thực hiện các công việc đó. Mặt khác, việc phân quyền theo quy định Luật Xây dựngNghị định 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án lại phụ thuộc vào loại Vốn khác nhau. Do đó không phải trường hợp nào cũng giống nhau đều gọi là Phí hay Chi phí.