Nhân công xâ dựng theo Thông tư 15/2019/TT-BXD

Nhân công theo Thông tư 15/2019/TT-BXD.
Ngày 26.12.2019 Bộ xây dựng ban hành Thông tư số 15/2019/TT-BXD, hiệu lực từ ngày 15.2.2020

Tại thông tư này quy định phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng hoàn toàn khác với thông tư 05 trước đây. Tôi xin tóm tắt phương pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng theo quy định mới này như sau.
– Thông tư chia là 11 nhóm nhân công (mỗi nhóm là liệt kê các công việc cụ thể)
– Các địa phương căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương mình quản lý mà tiến hành khảo sát, tính toán và công bố đơn giá nhân công trung bình cho từng nhóm theo công thức sau đây:

Trong công thức này G(j)ncxd là đơn giá nhân công trung bình của nhóm thứ j được tính toán bằng trung bình số học các nhân công đã khảo sát được cho nhóm đó.
Từ nhân công G(j) của một nhóm -> tiến hành quy đổi để xác định đơn giá nhân công theo từng cấp bậc trong định mức. Việc quy đổi này được thực hiện theo công thức sau đây:

Ta thấy rằng, việc xác định đơn giá của từng nhân công theo cấp bậc trong định mức là hoàn toàn phụ thuộc vào đơn giá nhân công trung bình G(j) trong công thức 1.1 nêu trên, các hệ số như H(j) = 1,52 (quy đinh tại phụ lục số 06 cấp bậc bình quân là 3,5/7 -> nội suy được 1,52); H(i) là hệ số cấp bậc của nhân công trong định mức (Cấp bậc trong định mức lấy tra ở phụ lục 06 để có H(i), ví dụ: NC bậc 3/7 có H(i) = 1,39; NC bậc 4/7 có H(i) = 1,65).

Rõ ràng, trong thông tư 15 liệt kê 11 nhóm nhân công, nhưng không quy định rõ nhân công các nhóm hơn/kém nhau bao nhiêu mà đó là liệt kê các công việc cụ thể.
Từ đó , chúng ta thấy rằng việc đơn giá nhân công trung bình của từng nhóm do địa phương công bố là hoàn toàn phụ thuộc vào từng địa phương, rất có thể các địa phương sẽ công bố với các kịch bản sau đây:

1. Địa phương A qua khảo sát tính toán thấy rằng một số nhóm có đơn giá NC tương đồng do đó sẽ công bố một số nhóm giống nhau.
2. Địa phương B qua khảo sát tính toán thấy rằng 11 nhóm là khác nhau và công bố đơn giá nhân công trung bình cho cả 11 nhóm, thậm chí công bố toàn bộ các cấp bậc nhân công của từng nhóm.
3. Địa phương C qua khảo sát tính toán hoặc do chưa đủ điều kiện khảo sát sẽ công bố nhân công trung bình của 11 nhóm là như nhau (công bố cùng một mức)

Như vậy: Qua việc tóm tắt trên nhằm giúp các bạn nắm được tinh thần của Thông tư 15 cũng như vai trò các số liệu địa phương hướng dẫn, ban hành.
Các bạn có thể xem ví dụ hướng dẫn của Thông tư 15 dưới đây với giải thiết một địa phương công bố đơn nhân công trung bình bậc 3,5/7 cho nhóm 1 (là 1 nhóm trong 11 nhóm):

Phân nhóm nhân công xây dựng (11 nhóm):