Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hiệu lực từ 9/2/2021, thay thế Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Đối tượng áp dụng:
1. Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP.
2. Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định tại Nghị định này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án ngoài quy định tại khoản 1 Điều này.

(Tải văn bản cuối bài)

Phần mềm Tra cứu văn bản pháp luật rất chuyên nghiệp: Tải về