Mức tạm ứng mới nhất 2023

Hiện nay trên Thư viện QS đã cung cấp các nội dung sau:

  1. So sánh về quản lý dự án 39 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 15/2021/NĐ-CP
  2. So sánh về quản lý chất lượng công trình 9 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2021/NĐ-CP
  3. So sánh về Hợp đồng trong xây dựng 2 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 37/2015/NĐ-CP và Nghị định 50 sửa đổi bổ sung nghị định 37
  4. So sánh về quản lý chi phí 2 khoản mục sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2021/NĐ-CP.

Tất cả có trên hệ thống thư viện Văn bản pháp luật, TCVN, và tài liệu hồ sơ mẫu hoàn toàn Free

Theo nội dung Điều 9 – Nghị định 35/2023 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Nghị định 37/2015 về tạm ứng và thu hồi tạm ứng.

Mức tạm ứng tối đa 30% mới nhất 2023

Bảng so sánh nội dung sửa đổi bổ sung Nghị định 35/202/NĐ-CP về vấn đề này như hình dưới đây:

hoặc bấm chọn CHAT ở góc dưới của web này để tải file so sánh chi tiết

Hoặc xem video phân tích tại đây

Hoặc đọc tóm tắt Nghị định 35/2023/NĐ-CP tại đây (chọn ảnh)

Xử lý chuyển tiếp như thế nào ?

Khoản 6 – Điều 16 -Nghị định 35/2023/NĐ-CP quy định

Quy định chuyển tiếp đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 37/2015/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP)

a) Các hợp đồng xây dựng đã ký và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành và nội dung hợp đồng đã ký;

b) Các hợp đồng xây dựng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu có nội dung chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này thì báo cáo người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và không làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên;

c) Nội dung về hợp đồng xây dựng trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt nhưng chưa phát hành nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này thì phải điều chỉnh lại cho phù hợp; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu, nếu có thay đổi nội dung liên quan đến hợp đồng cho phù hợp với các quy định tại Nghị định này thì phải thông báo cho tất cả các nhà thầu đã mua hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu biết để điều chỉnh các nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù hợp; trường hợp đã đóng thầu thì thực hiện theo quy định như đối với trường hợp đang trong quá trình đàm phán, chưa ký kết hợp đồng.

Biên tập: KS.Uông Thắng