Hướng dẫn xác định chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong chi phí ĐTXD

Ngày 02 tháng 8 năm 2022 Bộ Xây dựng ra văn bản số: 2924/BXD-KTXD về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong chi phí đầu tư xây dựng. Nội dung như sau:

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 426/BQLDAGT-KTTĐ ngày 28/6/2022 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trong chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

  1. Việc nộp “tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa” khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp được quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
  2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư
    xây dựng. Nội dung các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này.
  3. Đối với dự án phải nộp chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định tại Nghị định số 35/2015/NĐ-CP mà không được bố trí, sắp xếp từ nguồn kinh phí khác, việc tính chi phí này trong tổng mức đầu tư xây dựng phải tuân theo quy định của pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật khác có liên quan, trên cơ sở phương án được thuyết minh trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ, tránh trùng lặp chi phí.
    Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình nghiên cứu và thực hiện./.