Có phải điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư hay không ? BXD hướng dẫn

Ngày 09/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5150/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư.

Các trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Chi tiết các điều khoản này xin mời tham khảo dưới đây:

“5. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt của dự án sử dụng vốn nhà nước chỉ được điều chỉnh khi điều chỉnh dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật này. Đối với dự án sử dụng vốn khác, việc điều chỉnh tổng mức đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định.”

(Trích: Khoản 5 – Điều 134 – Luật xây dựng số 50/2014/QH13)

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng:
1. Các trường hợp được điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước gồm:

a) Do ảnh hưởng của thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác;

b) Xuất hiện yếu tố mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án khi đã được chủ đầu tư chứng minh về hiệu quả tài chính, kinh tế – xã hội do việc điều chỉnh dự án mang lại;

c) Khi quy hoạch xây dựng thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp tới dự án;

d) Khi chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố trong thời gian thực hiện dự án lớn hơn chỉ số giá xây dựng được sử dụng để tính dự phòng trượt giá trong tổng mức đầu tư dự án được duyệt.

2. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn nhà nước do người quyết định đầu tư quyết định.

3. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác do người quyết định đầu tư quyết định trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về quy hoạch, an toàn, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ, quốc phòng, an ninh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

4. Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm xây dựng thì phải được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng phải được thẩm định, phê duyệt.

6. Chính phủ quy định chi tiết về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng.

(Trích: Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13)

18. Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 1 Điều 61 như sau:
“đ) Khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án.”.

(Trích: Điểm đ khoản 18 Điều 1 – Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14)

Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành (Nghị định số 10/2021/NĐ-CP) không có quy định phải điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư.

Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng, công việc phát sinh và cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư xây dựng được xác định để dự phòng cho tất cả các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng (bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

Trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng, dự toán gói thầu theo quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP đảm bảo đúng, đủ, phù hợp với nội dung, mục tiêu, quy mô đầu tư được phê duyệt để triển khai thực hiện.

Nguồn: Trung tâm Thông tin – Bộ Xây dựng