Chi phí thiết kế nội thất công trình?

Một vấn đề đặt ra trong khi lập dự toán xây dựng công trình theo hệ thống pháp luật hiện hành đối với các Dự án thuộc đối tượng của Luật xây dựng và Luật đầu tư công như sau:

Chi phí thiết kế nội thất công trình thuộc loại chi phí nào? Xác định như thế nào?

Phần mềm dự toán nội thất AiPro – Duy nhất hiện này lập dự toán sản phẩm nội thất

(Xem chi tiết phần mềm)

Để trả lời câu hỏi trên, xin mời bạn đọc cùng tôi tìm hiểu với những nội dung phân tích dưới đây.

  1. Khoản c – Điều 4 – Thông tư 09/2019/TT-BXD: “Thực hiện các công việc tư vấn khác” nói lên rằng “Thiết kế nội thất là 1 công việc tư vấn thông thường”;
  2. Điểm f – khoản 9 – Mục II – Phụ lục 2 – Thông tư 16/2019/TT-BXD: “Định mức chi phí thiết kế chưa bao gồm thiết kế nội thất”, nói lên rằng, chi phí thiết kế nội thất phải được xác định riêng (nếu có);
  3. Mục 1.4 – Phụ lục số 2 – Thông tư 09/2019/TT-BXD: Nêu rõ, có 2 phương pháp xác định chi phí tư vấn: Chi phí tư vấn tính theo định mức tỷ lệ và Chi phí tư vấn tính theo lập dự toán riêng;
  4. Phụ lục 3 – Thông tư 16/2019/TT-BXD: Hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn khi định mức chưa ban hành hoặc đã ban hành nhưng chưa phù hợp.

Kết luận:

Rõ ràng nếu sử dụng các nguồn vốn thuộc đối tượng của Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công, xác định chi phi phí thiết kế nội thất được lập dự toán riêng và tính vào chi phí TƯ VẤN trong dự toán (TMĐT).. Tất nhiên nếu chi phí nhỏ quá thì người ta không tính nữa mà khoán gọn vào giá trị mua sắm các trang thiết bị nội thất.

Vài dòng phân tích – U.T