Các bài đã đăng

Có sử dụng thí nghiệm cấp phối bê tông tại hiện trường để điều chỉnh đơn giá hợp đồng xây dựng không ?

Hướng dẫn về chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng theo trả lời của Bộ Xây dựng: Ngày 07/11/2023, Bộ Xây đựng đã có công văn 5110/BXD-KTXD gửi Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Xí Lùng hướng dẫn chi phí đầu tư xây dựng và điều chỉnh giá…

Xem thêm